הסוד לנפילה טובה ללא שברים

עדו לאופר, שיטת נפילה טובה: תקנון תנאי שימוש, הצהרת הנגישות באתר, מדיניות פרטיות ומדיניות דיוור ופרסומות.


תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. כל הכתוב בו מתייחס לנשים וגברים כאחד .
1.    קדימון 
כל הכתוב בתקנון זה מתחייס לפעילותך בכל הקשור לשיטת נפילה טובה, שפותחה ומופעלת ע"י עדו לאופר ע.מ. 029299021 ו\או באי כוחו, להלן "המפעיל".
פעילות זו עשוייה להיות, אך אינה מוגבלת, להדרכות, פרסומות, הרצאות, לומדות, אימונים דרך אפליקציות און ליין, באימונים פיזיים, וסרטונים באתרים השונים:
www.goodfall.co.il ; https://goodfall.ravpage.co.il,  https://my.schooler.biz/
להלן "האתרים".
הכתוב בתקנון מחייב הן לגבי פעילות בתשלום והן לגבי פעילות לא בתשלום.
בעצם השימוש בכל פעילות שפורטה לעיל, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. 

אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים בתקנון זה, אינך מורשה לגשת לאתרים, למוצרים ולהדרכות שפורסמים בהם, לנצל אותם ו/או להשתמש בהם. 

יש לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר. 


2.    תנאי התקנון
למפעיל הזכות לעדכן הסכם זה - בין בעצמו ובין באמצעות כל מי מטעמו, וכן לשנות כל תנאי מתנאיו וכל פרט בו, להוסיף לו או לגרוע ממנו בכל עת. 
כל שינוי כאמור יחול עלייך כמשתמש החל ממועד השינוי. האחריות לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה חלה עליך, ועל כן אנו מעודדים אותך לבדוק מדיניות זו ולוודא שהיא הולמת את ציפיותיך.


3.    בריאות, אופן התרגול ותוצאותיו
האימון בכל פעילות בשיטת נפליה טובה, כפי שמצויין בסעיף 1, בכל אמצעי שהוא, מותנה בכך שבריאותך טובה מספיק לתרגול. 
בכל התרגולים, אין להתשמש בכוח.
אין להגיע לכאב.
אם תרגיל מסויים כואב לך או מפחיד אותך, אל תבצע אותו.
השתתפות בכל תרגול שהוא בשיטת נפילה טובה היא על אחריות המשתמש בלבד.
מומלץ להתייעץ עם הרופא שלך טרם האימון.
אין להתאמן בניגוד להנחיות רופא.
ידוע לך ומוסכם עליך שאין באימון בשיטת נפילה טובה או חלק ממנו, שום התחייבות לגבי תוצאות נפילה כלשהי.
לא תהיינה לך כל תביעות או דרישות מעדו לאופר או כל אחד מעובדי נפילה טובה, ספקיהם ושותפיהם.
סעיף זה הינו תנאי הכרחי ומהותי לשימוש בכל אחד פעילות בשיטת נפילה טובה.


4.    מטרת הפעילות
מטרת הפעילות של המפעיל היא לסייע לבני הגיל השלישי למנוע פגיעה מנפילות, לשמור על אצמעותם ולשפר את איכות חייהם. 
אולם, אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהתחייבות ו/או הבטחה של המפעיל למימושם בפועל.
מודגש בזאת שלא ניתן להבטיח מניעת נפילות ו\או מניעת כל פגיעה מנפילות.
האחריות לפעולה כלשהי על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא עליך, המשתמש בלבד, ומהפעיל לא ישא באחריות כלשהי בגינן, כאמור.

5.    קניין רוחני
התכנים המוצעים באתרים הינם בבעלותו הבלעדית של המפעיל ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה. 
למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
האתרים כמו גם כל המידע שבהם לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם למפעיל ומהווים קניין רוחני בלעדי שלו, אין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהמפעיל.
אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מהאתרים, מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מהמפעיל.


6.    תוכן האתר 
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.


7.    קישורים לאתרים  חיצוניים 
קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.


8.    ניהול משתמשים ומבקרים באתר 
המפעיל שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר איזה מתנאי השימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני.


9.    פרטיות 
המפעיל יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר ו\או  מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעיל.

בעת שימוש באתר נאסף על המשתמש מידע שנמסר ע"י הגולש בעצמו, הן ביודעין (כגון בעת פתיחת חשבון משתמש) והן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים (מידע מצטבר שאינו מזוהה אישית עם הגולש). מידע זה ייאסף ויישמר במאגר מידע מטעם המפעיל ובאחריותה (לצורך גילוי נאות: בשלב זה אין מדובר במאגר מידע רשום, המפעיל פועלת לביצוע רישום מאגר המידע כדין, ולאחר שמאגר המידע ירשם בפנקס מאגרי המידע המפעיל תפעל לעדכון התקנון בהתאם).

השימוש במידע שנאסף ייעשה אך ורק על פי מדיניות הפרטיות בתקנון זה או על פי הוראות כל דין.
ככל שנדרשים פרטיים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, המפעיל תבקש מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות.
המפעיל רשאי להעביר מידע ממאגר המידע של האתר לחברות וספקים העובדות עימה בשיתוף פעולה אך לא רק, לצרכי שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות, לאחר הסכמה מפורשת של המשתמש (חתימת המשתמש על אישור קבלת מידע פרסומי נוסף).
המפעיל רשאי להעביר לצד ג' כלשהו את פרטיו האישיים של הגולש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, גם במקרים הבאים:
o    א. במקרה של מחלוקת משפטית בן הגולש לבין המפעיל.
o    ב. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו לצד ג'.
o    ג. במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיות הגולש בהתאם להוראות תקנון זה.
כל תמונה או סרטון שהמשתמש מפרסם באתר שייך למשתמש. ואולם המשתמש בפרסום התמונות ו/או הסרטונים באתר נותן לבעלי האתר רישיון לא בלעדי, ניתן להעברה, ניתן להקצאה ברישיון משנה ופטור מתמלוגים, להשתמש בתמונות ו/או בסרטונים כרצונם, לרבות פרסום התמונות באתר לצרכי שיווק ופרסום ובכל אמצעי מדיה נוסף אך בכפוף לשימוש ראוי.
בעצם שליחת התמונות ו/או הסרטונים ועל ידי חתימה על "אישור התקנון" המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לבעלי האתר לעשות שימוש בתמונות ו/או בסרטונים, וכי לא תהיה למשתמש כל טענה כנגד השימוש כאמור.
המפעיל נוקט באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש/גולש. עם זאת, המפעיל אינה מתחייבת כי לא תבוצע חדירה לא מורשית לשירותי האתר ולחשבון המשתמש/גולש, אשר עלולה לחשוף מידע בחשבון משתמש.
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות להמפעיל בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעיל משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.


10.    גילוי נאות 
אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ( במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. 
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר


11.    חנות האתר ומדיניות ביטול והחזרות
המפעיל עשוי לאפשר לרכוש גישה לאזורים במערכת, כגון לקורס אינטרנטי, לשיעורים ו/או גישה לתוכניות ליווי, ו/או לובינרים, ייעוץ און ליין וכיו"ב וכן עשוי הוא לאפשר רכישה של מוצרים / שירותים אשר יינתנו מחוץ למרחב הוירטואלי, והכל - בכפוף לתשלום התמורה בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים במערכת.

המפעיל רשאי לשנות את המחירים ו/או את תנאי הגישה מעת לעת, והמחירים ותנאי הגישה המעודכנים יחולו החל מאותו מועד. על כן, ככל שהושהתה ההשתתפות ו/או התקבל זיכוי לגבי גישה לקורס / מוצר / שירות כלשהו, ותבקש לקבל גישה חוזרת לקורס זה במועד אחר, הרי שהשימוש בזיכוי זה וקבלת הגישה מחדש יהיו כפופים לתנאים החדשים, אלא אם סוכמו תנאים אחרים בין הצדדים בכתב.

התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, חשבוןPaypal ו/או בכל דרך אחרת ככל שתוגדר במערכת או תוסכם בין הצדדים, ובתשלום אחד, אלא אם כן מאפשרת המערכת ביצוע תשלומים, ובהתאם לתנאי המערכת בקשר עם ביצוע תשלומים אלה, והכל, כפי שיוגדר בעמוד התשלום. מפעיל המערכת רשאי להתנות את מתן השירות באישור העסקה ו/או בביצוע התשלום בפועל. תשלומים בדרכים אחרות תהיינה אפשריות בכפוף לכך שהדבר יתואם עם מפעיל המערכת ו/או גורם האחראי על כך מטעמו, מראש ובכתב.
הנך מתחייב לוודא כי קיבלת את החשבונית בסמוך לביצוע התשלום וכן לבדוק כי פרטי הרכישה נכונים ומלאים. חשבונית כאמור תישלח לכתובת הדוא"ל שנמסרה למערכת.

מובהר, כי התשלום הוא בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בגין השימוש בפועל במידע ו/או בשירות ו/או בחומרים המסופקים, והבחירה אם לעשות שימוש בהם או לא, הנה באחריותך, ואינה מהווה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר. ביטול ההרשמה לא יתאפשר לאחר ביצוע התשלום, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בין הצדדים, או הוגדר אחרת בעמוד ההרשמה לקורס / לתוכנית הליווי / ביחס למוצר האחר שאליו מתייחס התשלום.

מפעיל המערכת שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לסיים את השירות ו/או הגישה למערכת ו/או לאזורים בה, כמו גם את כל הפעילות במערכת בכל עת ומכל סיבה שהיא, באופן זמני או לצמיתות ו/או בכל אופן שייראה לה, מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה, הודעה ו/או חובה אחרת. מובהר, כי חסימה כאמור לא תגרע מתנאי הסכם זה בכל הקשור להתחייבויותיך כלפי מפעיל המערכת, אלא אם הוסכם אחרת במסמך חתום בין הצדדים.

הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת מינוי, מוצר ו/או שירות תחייב גם כרטיס האשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב.
בוטל אמצעי החיוב ו/או לא נפרע מלוא התשלום מכל סיבה אחרת, יגרור הדבר חיוב בגין כל הוצאה שתיגרם למפעיל המערכת לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד, אשר אליהם תצטרף ריבית פיגורים של 5% לכל חודש פיגור.


12.    מחלוקות משפטיות והליכים משפטיים 
תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.
בקבלת תנאי השימוש,  הינך מסכים שלא להשתתף ו/או לקחת חלק בתובענה ייצוגית נגד החברה ו/או מי מטעמה.
כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכם ו/או לביצועו יתבררו בפני בורר מוסכם על הצדדים, וככל שלא תהיה הסכמה על זהותו, ימונה בורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.
הבוררות תתקיים בעיר תל אביב.
על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 התוספות והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "חוק הבוררות").
הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי למעט לדיני הראיות ו/או לדין המהותי ועל הבורר לנמק את החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות.
בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות יהיה בית המשפט בעיר תל אביב.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין שהוא שאינו בגדר סמכותו של הבורר ו/או בכל מקרה בו תניית בוררות ייחודית זאת לא תחול מכל סיבה שהיא, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו ו/או מחוז המרכז בישראל.
הוראות אלה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם תנאי שימוש זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המפעיל.
הינך  מצהיר כי קראת את הסכם תנאי השימוש והוראותיו, הבנת את תוכנו והסכמת לכל הוראותיו ותנאיו מרצונך הטוב והחופשי.
הצהרת נגישות אתר.
עדכון אחרון: 15.11.23

אנו גאים בשירות שלנו. בכלל הזה בשירות לאנשים עם מוגבלויות. שירות זה הוא בעל חשיבות עליונה עבורנו, ואנו עושים ככל שמתאפשר לנו בכל התחומים וגם בהנגשת האתר שלנו.

רמת הנגישות באתר:
עשינו כמיטב יכולתנו על מנת שהאתר יעמוד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ברמת AA, ושהאתר יקיים את הוראות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.
​להלן הקווים אשר מנחים אותנו, והתאמות הנגישות שביצענו באתר:
·     האתר מותאם לצפייה בדפדפנים הפופולריים גם באמצעות מחשב וגם באמצעות טלפון נייד.
·     הניווט באתר פשוט, ידידותי וברור.
·     תכני האתר כתובים בצורה מסודרת ובאופן ברור ומפורט.
·     האתר מותאם למגוון גדלים של מסכים ורזולוציות.
·     הדפים באתר בעלי מבנה פשוט וידידותי לגולשים.
·     לתמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (Alt Text).
·     האתר מאפשר שינוי גודל תצוגה על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.
·     אין באתר שימוש בטקסט מהבהב או באלמנטים לא ברורים.
·     צבעי האתר מנוגדים בצורה מצוינת וברורה.

למרות מאמצינו להנגיש את האתר, עלולים להיות פרטים שלא הונגשו בצורה מושלמת או שטרם הונגשו.
אם נתקלתם בפרט כזה – אנא אל תהססו לפנות אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שנמצאת באתר. 
ido@goodfall.co.il

אנו נמשיך לפעול למען הנגשת האתר ככל יכולתנו.

logo.png

ido@goodfall.co.il | 054-760-0484

© כל הזכויות שמורות לעדו לאופר 2016 | השיטה למניעת פגיעה לנפילות הגיל השלישי